L’estacionament de vehicles pesats als polígons

"Com podem millorar la situació de l’estacionament de vehicles pesats?"

Degut a la congestió diària de vehicles, particulars i professionals (lleugers i pesats), fa que la gestió de l’aparcament, especialment de vehicles pesats, sigui complicat a la mateixa vegada que perillós. Els vehicles pesats estacionen sense cap tipus de control congestionant no únicament els aparcaments (establerts com a tals o no) sinó les carreteres. No existeix cap sistema que indiqui l’estat dels aparcament ni dels carrers. Tampoc existeix cap sistema de transport combinat.

S’ha de tenir en compte que:

  • Ajudarà la solució a evitar situacions perilloses degut al moviment de vehicles pesats pels carrers del polígon?

Especialment, s’ha de considerar que:

  • Evitar ocupacions de la calçada.
  • Evitar l’ocupació de zones no autoritzades.

La teva solució ha de permetre controlar la circulació i estacionament de vehicles pesats als polígons industrials.