Turisme de la costa a l’interior

"Com podem mobilitzar el turisme de costa cap a l’interior i respectant l’entorn natural?"

La saturació de les zones costeres en època estival és una constant en tota la costa, però les àrees interiors quedem infrautilitzades. Degut a l’esforç de gestió de les zones turístiques, falten recursos per a la gestió d’altres zones de menor assistència, però no exemptes d’interès.

De la mateixa manera, aquesta manca de recursos de gestió fa que les zones interiors, quan són utilitzades, ho puguin ser sense el criteri i la consideració adients, com por ser la manca de comprovació de si l’accés està permès, si l’estat de la via és l’adequat per l’activitat que es vol realitzar, si s’ha de demanar algun permís especial, etc.

S’ha de tenir en compte que:

  • Pot ser que la zona que es vol visitar sigui propietat privada i s’hagi de demanar permís.
  • Pot ser que la informació que hagis vist en una Web no oficial sobre una ruta estigui desactualitzada i no es pugui realitzar actualment l’activitat en qüestió.

Especialment, s’ha de considerar que:

  • Cal identificar i difondre itineraris i activitats alternatives a la platja.
  • Cal considerar col·lectius amb interessos concrets (nens, gent gran, gastronomia....)

La teva solució ha de donar informació al turista o excursionista de quines activitats es poden fer o no i de les restriccions o permisos necessaris per tal de poder accedir a la zona.